"Biasanya kalau habis ibadah (merasa) kamilah orang baik. Kalau habis ngaji (merasa) kamilah orang bodoh". Kyai Ahmad Mukhlis Fadhil